Vragen

De kaartverkoop zal plaatsvinden op 2 mei 2024 om 18.00 uur onder het kopje Lustrumweek.

Huisregels

Op en rondom het lustrumterrein gelden huis- en fatsoensregels voor alle bezoekers van het lustrum. Bij overtreding van deze regels volgt eventueel een boete of uitzetting van het lustrumterrein voor een nader te bepalen periode.

Algemene regels

 • Toegang alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Alleen toegang voor 18+.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van het lustrumterrein, die verband houden met de huisregels, dienen direct opgevolgd te worden.
 • U wordt geacht mee te werken aan eventuele controle op wapen- en drugsbezit.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de door u in bewaring gegeven eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de informatiebalie in te leveren.
 • Alcohol: geniet, maar drink met mate.
 • U draagt zelf verantwoordelijkheid voor uw introducees.

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernieling te plegen.
 • Te urineren buiten de daartoe bestemde plekken op het terrein.
 • Over hekwerk te klimmen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Te roken buiten de hiervoor bestemde gebieden.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Hinderlijk of aanstootgevend gedrag te vertonen.
 • Het uiten van discriminatoir gedrag en/of het dragen van discriminerende symbolen.
 • Het vertonen van ongewenste intimiteiten.
 • Aanwijzingen van de beveiliging of de lustrumcommissie te negeren.
 • Te strepen.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank en/of etenswaren mee te nemen.
 • Glaswerk of plastic mee naar buiten te nemen.
 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het lustrumterrein.

Toegang tot het lustrumterrein kan geweigerd worden indien:

 • U zich niet aan de huisregels houdt.
 • U niet in staat bent zich te identificeren.
 • U onder invloed bent van drugs.
 • U zich in beschonken toestand bevindt.
 • U eerder de toegang is ontzegd.
 • U niet meewerkt aan de controle op wapens en drugs.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte en dienen wij een aanklacht in.
 • Wordt u van het lustrumterrein verwijderd en zal toegang hiertoe worden ontzegd voor een later te bepalen tijd.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 • Wordt strafvervolging op de sociëteit bepaald in overleg met de Senaat.